Overzicht Actueel

Wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels: GDPR)

ePrivacy Verordening

Op 25 mei 2018 werd de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De nieuwe privacywet is officieel bekend als ‘Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)’

In het dagelijks spraakgebruik wordt hier naar verwezen als AVG, of in het Engels ‘GDPR’. Onder dit bericht vind je de de wetstekst en belangrijke documenten over de totstandkoming van de AVG.