Spring naar content

Wie zijn wij?

Wij zijn DDMA: De Nederlandse branchevereniging voor data en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden, prospects en andere relaties. Wij doen dit om leden en relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement of bijeenkomst). In het geval van onze evenementen vind je ook altijd een privacy statement op de website van het betreffende evenement, waarin je nog meer specifieke details over het verwerken van persoonsgegevens kan terugvinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het WG Plein 185 (1054 SC), in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34186333. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via post, telefoon: + 31 (0) 20-4528413, info@ddma.nl, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), account-statistieken van ingelogde leden (bijvoorbeeld aantal downloads of gelezen artikelen) functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzet gegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookie Statement hieronder) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Ledenadministratie, commissies en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we bij welke organisaties en bedrijven lid zijn van DDMA, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren en te verbeteren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, een cadeautje op te sturen of om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Van ingelogde leden houden we account-statistieken bij om inzicht te krijgen in de relevantie van ons aanbod en onze diensten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze evenementen en bijeenkomsten zo goed mogelijk te plannen.

Nieuwsbrieven

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Als je je interessegebieden aangeeft, kan de nieuwsbrief worden gepersonaliseerd. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt en kunnen relevante bedrijfsgegevens, zoals omzet- en KvK gegevens, worden verwerkt.

Werving (marketing)

bestaande leden uit te nodigen voor relevante diensten. Voor DDMA-campagnes, evenementen en bijeenkomsten verwerken we ook persoonsgegevens, zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien. Bekijk voor meer informatie over ons cookiegebruik ook het cookiestatement hieronder. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Als je dit niet wil, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s: Facebook, LinkedIn, Twitter. Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds DDMA advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering DDMA-dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal – Foto’s en videos

Wij kunnen tijdens evenementen en bijeenkomsten beeldmateriaal maken – waaronder foto’s en video’s – waarop bezoekers te zien zijn. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze evenementen en bijeenkomsten én voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je hier bezwaar tegen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Vieringen en Historische overzichten

Het bewaren en gebruiken van een zorgvuldige selectie Persoonsgegevens (waaronder beeldmateriaal) voor vieringen, zoals alumni en jubilea, en voor het maken van historische overzichten en -analyses, zoals bijvoorbeeld een “van 0 tot nu overzicht” bij een jubileum of het “in het zonnetje zetten” van het eerste lid of eerste werknemer, iconische spreker, etc.

Rechten van de betrokkene 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

 • Informatie en inzage
  Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Rectificatie
  Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.
 • Vergetelheid
  Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor DDMA dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
 • Overdraagbaarheid
  Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.
 • Toestemming intrekken
  Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DDMA: het uitvoeren van onze doelstellingen als vereniging. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken óf wil je niet dat wij jouw persoonsgegevens hiervoor verwerken? Dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit verwerkers die voor DDMA persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media

Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, laat het ons weten via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn.

Op de websites van DDMA staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. DDMA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende organisatie van toepassing.

Laatste wijziging: Amsterdam, 20 maart 2023

Who are we?

We are DDMA: the Dutch industry association for data and marketing. We process personal data of our members, prospects and other relations. We do this to help members and relations as best as possible and to achieve our objectives. In this privacy statement we explain why and how we process personal data. This privacy statement applies to all our processing, even if we process personal data together with other parties (for example in the case of an event or meeting). In the case of our events, you will always find a privacy statement on the website of the relevant event, on which you can find even more specific details about the processing of personal data.

Data Controller

We are data controller and located at WG Plein 185 (1054 SC), in Amsterdam and registered in the trade register under number 34186333. We do not have a Data Protection Officer.

Contact

If you have any questions, you can contact us via our contact form. You can also reach us by post, telephone: + 31 (0) 20-4528413, email: info@ddma.nl, Twitter, LinkedIn and Facebook.

Which personal data do we process?

We may process the following personal data: first and last name, address, place of residence, telephone number, gender, e-mail address, participation details (of events and/or meetings), payment details, areas of interest (e.g. ‘legal’ or ‘search’), statistical data of logged in members (e.g. number of downloads or read articles) job title and company, Chamber of Commerce data, turnover data, visual material, contact history, message content, IP address, social ID, cookie ID (you can read more about cookies in our Cookie Statement below) and surfing behaviour.

Why do we process personal data

Legal obligations

A small part of our processing is required by law. This mainly concerns personal data that is necessary to comply with our tax obligation.

Membership administration, committees and services

In our membership administration we keep track of which organizations and companies are members of DDMA, together with the relevant contact persons. We keep various personal data of contact persons in order to perform and improve our services as optimally as possible. For example, we keep contact details in order to be able to reach you, to send you a gift or to provide you with the best possible information. Furthermore, we collect statistical data from logged in members to gain insights in the relevance of our content and services. In addition, we process personal data for our market surveys and participation details in order to plan our events and meetings in the best possible way.

Newsletters

You can register with us for various newsletters. If you provide us with your areas of interest these newsletters may be personalized.  Every newsletter contains an unsubscribe option.

Privacy Waarborg

In order to be able to conduct, send and assess the audits of the Privacy Waarborg, contact details are processed and relevant company data, such as revenue and Chamber of Commerce data, can be processed.

Recruitment (marketing)

DDMA moves with the sector, which is why we recruit new members, sponsors, speakers for events, experts for inspiration sessions and new colleagues. To maintain contact, we process contact details and areas of interest. Furthermore, we collect statistical from logged in members to gain insights which can be used to recruit new members or offer relevant services to current members. For DDMA campaigns, events and meetings, we also process personal data, such as IP address, cookie ID, social ID and/or website surfing behaviour. We do this to be able to show the most relevant advertisements in the right places. For more information on our cookie policy, check the cookiestatement down below. We also use ‘customized audiences’ via social media platforms. We do this via Facebook, Twitter and LinkedIn targeting. (Personalized) advertisements can be displayed on these platforms. If you do not want this, please contact us via one of the channels as described above under the heading “Contact”. You can also unsubscribe from these platforms. You can read how to do this on the following pages: Facebook , LinkedIn , Twitter . Please note: it is possible that you will still see DDMA advertisements afterwards if you fall into a general target group that we focus our advertisement on.

Improvement of DDMA services

To improve our services, we also process personal data. For example: click behavior on the website to analyze which articles are most read and open rates to see whether our newsletters are relevant.

Visual material – photos and videos

We can make visual material – including photos and videos – during events and meetings in which visitors can be seen. We process this footage to give our content more atmosphere, to report on our events and meetings and for archival purposes. These processing operations are always voluntary and are not used for other purposes. The following also applies: if you do not want your picture or video taken or used, please contact us via one of the channels as described above under the heading “Contact”.

Celebrations and Historical Overviews

We may also store and use a careful selection of Personal Data (including images) for celebrations, such as alumni and anniversaries, and for making historical overviews and analyses, such as a “from 0 to now overview” for an anniversary or putting the spotlight on the first member or first employee, iconic speaker, etc.

Rights of the data subject

As a data subject, you have the following rights under the General Data Protection Regulation (GDPR). If you want to exercise one of these rights, please contact us via legal@ddma.nl, or one of the channels as described above under the heading “Contact”.

 • Information and access
  You can see which personal data we process about you.
 • Rectification
  You can adjust the personal data that we have about you if they are incorrect.
 • Erasure
  You can request to have the personal data we have about you erased. We may still have to process that data for other purposes (administration or deduplication, for example).
 • Restriction
  If you feel that we are processing your personal data unlawfully or incorrectly, you can have that processing limited.
 • Objection
  You can object to the processing of personal data. Then we will immediately terminate the processing, unless DDMA has compelling legitimate grounds not to immediately terminate the processing. In that case we will contact you as soon as possible.
 • Transferability
  You can request that your personal data, which we process on the basis of consent or an agreement, can be transferred in an easily readable form.
 • Withdrawal of consent
  You can withdraw your consent for certain processing of personal data, for example for a newsletter.
 • Submit a complaint to the Dutch Supervisory Authority (AP)
  If you believe that we do not act in accordance with the GDPR, we would like to hear from you. You can also file a complaint with the AP.

How do we process personal data?

Data retention periods

We do not store personal data longer than necessary for the purposes for which we process personal data. If you want to know how long we keep it and for what purpose about a certain personal data, please contact us via one of the channels as described above under the heading “Contact”.

Legal basis of the processing

As explained above, we process personal data for the performance of a legal obligation, for the performance of an agreement (e.g. membership, event), on the basis of consent and most of all for carrying out the legitimate interests of DDMA: performing of our objectives as association. If you would like to know more about the consideration that we make with regard to the legitimate interest or the processing we perform on this legal basis, you can contact us via one of the channels as described above under the heading “Contact”.

Processors and third-party recipients

We engage service providers for the performance of our services. These may be third party recipients, such as the tax authorities, but in most cases these are processors who process personal data for DDMA. For example, we work together with an ESP, a cloud environment, marketing agency and we use Google Analytics.

To give our content more atmosphere and to report on our events and meetings, we use social media, such as Facebook, Twitter and LinkedIn. For this purpose, we may post images of event visitors, speakers and other individuals on our social media pages. If you prefer not to have us post images of you on social media, let us know via one of the channels as described above under the heading “Contact”. The privacy statement of the relevant social media platform applies to the use of visual material by social media: Facebook, Twitter and LinkedIn.

The DDMA websites contain a number of references to websites of other organizations. DDMA is not responsible for the way in which those parties process personal data. The privacy statement of the relevant organization applies to this.

Last update: Amsterdam, 20 March 2023

DDMA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Deze willen we plaatsen om ervoor te zorgen dat je relevante DDMA advertenties op andere websites te zien krijgt en zodat je onze content via social media kunt delen. Wil je dit liever niet? Dan plaatsen we alleen essentiële- en analytische cookies, deze leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetdomein op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende DDMA websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken (“cookies”):

Op de betreffende DDMA website kun je wel of geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en hun functionaliteit:

Functionele cookiesDoelOpslagperiode
CookieConsent Opslag van cookie consent voor het specifieke domein 1 jaar
language Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op. 1 sessie

DDMA maakt ook gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van de DDMA websites te onderzoeken. Om die analyses te kunnen maken  wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt DDMA inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de DDMA websites worden gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de DDMA websites worden maken. Zodoende zorgen wij ervoor dat de DDMA websites optimaal werken. Via onder meer Google Analytics kan DDMA de volgende gegevens in cookies opslaan:

 • IP-adres;
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm;
 • vanaf welke pagina je op de DDMA website bent gekomen;
 • wanneer en hoe lang je de DDMA website bezoekt of gebruikt;
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van een DDMA website;
 • welke pagina’s je bezoekt op de DDMA website;
Analytische cookiesDoelOpslagperiode
_gaWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten 2 jaar
_gat Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers1 sessie
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)1 sessie
__utmaWordt gebruikt om het aantal website bezoeken bij te houden en daarbij de datum van het eerste en het laatste bezoek2 jaar
__utmbWordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (aankomsttijd).1 sessie
__utmcWordt gebruikt om de duur van het websitebezoek te meten (tijd van verlaten).1 sessie
__utmtWordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.1 sessie
__utmzWordt gebruikt om te meten via wat je op de website terecht bent gekomen.6 maanden
_uv_idHoudt bij waar op deze website je bent geweest2 jaar
vuidHoudt bij waar op deze website je bent geweest2 jaar
Advertentie cookiesDoelOpslagperiode
LinkedIN
lidc
bscookie (x2)
lang [x2]
BizoID
UserMatchHistory
We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table1 sessie
2 jaar
1 sessie
179 dagen
179 dagen
YouTube
GPS
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Houdt bij welke bandbreedte je apparaat is. Houdt bij welke video’s van YouTube je gezien hebt1 sessie
179 dagen
1 sessie
DoubleClick (Google)
IDE
test_cookie
Meet de effectiviteit van een advertentie. Controleert of de gebruikte browser de cookies accepteert.2 jaar
1 sessie
fr (Facebook)Wordt gebruikt om advertentieproducten te leveren (zoals Real Time Bidding) van externe adverteerders3 maanden
Scorecarsresearch
UID
UIDR
Registreert tijd van bezoeken, meest recent geladen pagina’s en IP-adres. Dit om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om de voorkeuren van de klant beter te begrijpen.2 jaar
2 jaar

Verwijderen

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Intrekken toestemming

Op elk van onze websites is het mogelijk om uw toestemming in te trekken (of te wijzigen). U kunt dit doen door te klikken op het ‘clip’-pictogram in de linkerbenedenhoek van de webpagina die u bezoekt.

Amsterdam, 20 maart 2023

DDMA uses cookies and similar techniques to make your visit to our website as easy and personal as possible. We want to place these to ensure that you see relevant DDMA advertisements on other websites and so that you can share our content via social media.If you do not want his, we only place essential and analytical cookies. These do not record any data about you as a person.

Cookies are small text files that are placed on a PC, tablet or mobile phone by an internet domain. The following DDMA websites place cookies or similar techniques (“cookies”):

On the relevant DDMA website you can give ór reject to give your consent for the placement of cookies. Below you will find a list of cookies that can be placed and their functionality:

Functional cookiesGoalStorage period
CookieConsent Storage of cookie consent for the specific domain 1 year
language Stores the user’s preferred language. 1 session

DDMA also uses Analytical cookies. We do this to investigate the use of the DDMA websites. To be able to make these analyses, a permanent cookie is placed on your computer or mobile device. This gives DDMA insight into the way in which and how often the DDMA websites are used and, based on that data, adjustments can be made to the DDMA websites if necessary. In this way we ensure that the DDMA websites work optimally. We try to make sure that the analytical cookies are set in a privacy friendly way, so that there is little or no impact on your privacy. Via, among other, Google Analytics DDMA can store the following data in cookies, among other things:

 • IP address;
 • technical characteristics such as the browser you use (such as Chrome, Safari, Internet Explorer or Firefox) and the resolution of your computer screen;
 • from which page you came to the DDMA website;
 • when and for how long you visit or use the DDMA website;
 • whether you use the functionalities of a DDMA website;
 • which pages you visit on the DDMA website;
Analytical cookiesGoalStorage period
_gaUsed to measure the speed of the request.2 years
holeUsed to distinguish between users.1 session
_ guideUsed to distinguish between users (anonymous).1 session
__ utmaUsed to keep track of the number of website visits and the date of the first and last visit.2 years
__ utmbUsed to measure the duration of the website visit (arrival time).1 session
__ utmcUsed to measure the duration of the website visit (time of exit).1 session
__ utmtUsed to control the speed of requests to the server.1 session
__ utmzUsed to measure through what you ended up on the website.6 months
_ uv_idKeep track of where you have been on this website2 years
voidKeep track of where you have been on this website2 years
Advertising cookiesGoalStorage period
LinkedIN
memberc
bs cookie (x2)
long [x2]
BizoID
UserMatchHistory  
We use LinkedIn’s Insight Tag to measure the performance of our LinkedIn ads. Read more at: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table 
1 session
2 years
1 session
179 days
179 days
YouTube
GPS
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographic GPS location. Tracks the bandwidth of your device. Tracks which videos from YouTube you’ve seen 
1 session
179 days
1 session  
DoubleClick (Google)
IDE
test_cookie
Measure the effectiveness of an ad. Checks whether the browser used accepts the cookies. 
2 years
1 session
fr (Facebook)Used to deliver advertising products (such as Real Time Bidding ) from third-party advertisers3 months
Score cars research
UID
UIDR
Records time of visits, most recently loaded pages and IP address. This is to analyze traffic patterns and conduct surveys to better understand customer preferences.
2 years
2 years

Withdrawal

On each of our websites it is possible to withdraw (or change) your consent. You can do this by clicking the ‘clip’ icon in the bottom left corner of the webpage you’re visiting.

Remove

The easiest way to delete your cookies is via your browser. Below you will find a list of the most commonly used browsers and a link to how you can delete your cookies in that browser:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Internet Explorer
 4. Microsoft Edge
 5. Safari
 6. Opera

Last update: Amsterdam, 20 March 2023