Dag 9, Mythe 9: Wanneer je aan de AVG voldoet, ben je in heel Europa compliant met privacywetgeving.

Dit is helaas niet het geval, al worden de regels met de komst van de AVG wel gelijker. De voorganger van de AVG (de Wet bescherming persoonsgegevens) is een implementatie van een Richtlijn uit Europa. Een Richtlijn geeft, zoals de naam doet vermoeden, meer ruimte voor Europese lidstaten om af te wijken bij de implementatie. Met de AVG hebben we te maken met een Verordening, daarvan mag slechts in details worden afgeweken. Voor die details is de Nederlandse wetgever momenteel bezig met de Uitvoeringswet AVG. Er zullen op detailniveau dus nog verschillen zijn tussen de lidstaten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de leeftijd waarop een kind toestemming mag geven.

Naast de AVG vallen ook de e-Privacyregels in de categorie ‘privacywetgeving’. Dat is nu nog op grond van een Europese Richtlijn, in Nederland is dit in de Telecommunicatiewet geïmplementeerd. Hier staan onder andere de regels voor telemarketing, cookies en e-mail in. Met de komst van de AVG zal de Telecommunicatiewet blijven bestaan en zullen de verschillen in landen voor deze regels hetzelfde blijven. Ondertussen wordt in Brussel gewerkt aan een vervanging van de e-Privacy Richtlijn door een Verordening.

De aanvullende zelfregulering verschilt momenteel ook van land tot land.

Meer informatie:

 1. Verschil in richtlijnen en verordeningen door Europese Commissies
 2. Wetsvoorstel e-Privacy Verordening van de Europese Commissies
 3. AVG: Overweging

Dag 8, Mythe 8: Dubbele opt in voor e-mail wordt verplicht onder de AVG.

Dit is niet waar. In een aantal Duitse Bundesländer heeft de lokale privacytoezichthouder geoordeeld dat een dubbele opt-in vereist is om te kunnen bewijzen dat iemand toestemming heeft gegeven. In Nederland is dit tot op heden niet het geval. Ook onder de AVG is er geen aanleiding om aan te nemen dat daaraan iets verandert. Het klopt dat de AVG zegt dat je toestemming moet kunnen aantonen, maar er is geen specifieke instructie voor hoe en wat je moet aantonen. Een dubbele opt-in kan daarvoor een goede werkwijze zijn. Je hebt dan extra zekerheid dat het daadwerkelijk gaat om de eigenaar van het e-mailadres. Een bijkomend voordeel is dat je spelfouten en niet bestaande e-mailadressen eruit filtert, dit is goed voor je datakwaliteit.

Meer informatie:

 1. WP 29: Guideline over toestemming (niet definitief)
 2. AVG Overweging: 32, 33, 42

Dag 7, Mythe 7: Profiling mag nooit meer zonder toestemming.

Dit is niet helemaal waar. Profilering is een verwerking van persoonsgegevens, waarvoor je zult moeten beoordelen wat de grondslag is. Die grondslag hoeft niet altijd toestemming te zijn. Bij een lage impact op de privacy kan het gerechtvaardigd marketingbelang een geschikte grondslag zijn, als je daarvoor de juiste afwegingen hebt gemaakt. Als de impact te groot is dan moet je zorgen voor een andere grondslag, toestemming vragen is dan een voor de hand liggende oplossing. In de AVG is een nieuwe categorie toegevoegd waarvoor wél altijd toestemming gevraagd moet worden. Dit gaat over geautomatiseerde besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, of besluiten die de betrokkene op een vergelijkbare manier raken. Dit zal voor marketing uitzonderlijk zijn. Je moet hier denken aan het weren van bepaalde personen door hen een hogere prijs te rekenen, of richten van advertenties met goedkope leningen aan personen in financiële problemen.

Meer informatie:

 1. AVG: Overweging 60, 63, 70, 71, 72, 73, 75; Art.4(4), 21(2)-(3), 20
 2. WP29 Guideline over profiling

Dag 6, Mythe 6: Ik heb een eenmanszaak (ik ben eigenaar en heb geen personeel en ook geen uitzendkrachten of stagiaires). Ik moet mijzelf dus aanstellen als FG (functionaris voor gegevensbescherming).

Voor ZZP’ers en eenmanszaken zal het slechts in uitzonderlijke gevallen wettelijk verplicht zijn om een FG aan te stellen. Één van de criteria is namelijk dat de gegevensverwerkingen grootschalig moeten zijn. Als het wél verplicht is dan zul je jezelf niet tot FG kunnen benoemen. Je moet als FG vanuit een onafhankelijke rol kunnen toetsen of de AVG nageleefd wordt. Dat is niet mogelijk wanneer je als eigenaar zelf een belang hebt bij de bedrijfsvoering. Je zult dan extern iemand moeten inhuren die deze rol kan vervullen.

Meer informatie:

 1. AVG Overweging: 97; artikel 37;
 2. WP29 DPO Guidelines
 3. AVG deel 3: De DPO & Privacy by Design

Dag 5, mythe 5: Een overtreding van de AVG kost je 20 miljoen Euro boete.

De nieuwe boetebevoegdheid van de toezichthouder wordt in vrijwel iedere publicatie over de AVG genoemd. Het klopt dat de Autoriteit Persoonsgegevens voor zware overtredingen 20 miljoen Euro boete kan opleggen, of 4% van de wereldwijde omzet van de onderneming als dat hoger is dan 20 miljoen. Dit is niet het doel van de AVG, deze wet is om te zorgen voor een Europabreed gelijk beschermingsniveau van persoonsgegevens. De maximumboete is daarin de zwaarste sanctie. Voordat de toezichthouder tot handhaving overgaat moet worden gekeken of aan een van de volgende criteria is voldaan:
– ernstige overtreding;
– structurele overtreding;
– overtreding die veel mensen treffen;
– overtreding waarbij de AP door de inzet van handhavingsinstrumenten effectief verschil kan maken;
– overtreding die valt binnen de (jaarlijkse) aandachtspunten van de AP.

Als vervolgens wordt besloten tot het opleggen van een boete zijn beleidsregels van de toezichthouder bepalend voor de hoogte van die boete. Deze beleidsregels zijn voor de AVG nog niet beschikbaar. Op basis van de huidige beleidsregels wordt bij het bepalen van de hoogte van de boete gekeken naar de ernst van de overtreding. Die ernst is afhankelijk van de aard van de overtreding, de duur van de overtreding en de impact op de betrokkenen en de maatschappij.

Meer informatie:

 1. AVG: Overweging 150, 152; Art.83
 2. AVG deel 6: Boetes en Handhaving van de AVG
 3. Working Party 29 Guideline fines

Dag 4, mythe 4: De AVG is niet relevant als je gegevensbeveiliging goed in orde is.

Door de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt vaak onterecht aangenomen dat het een beveiligingsvraagstuk is. Het gaat echter om veel meer. Security is maar een beperkt onderdeel van de nieuwe wet. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens in de breedste zin van het woord. Maak daarom niet de fout om de AVG te zien als een IT/Security vraagstuk. Het is relevant voor alle personen die binnen je organisatie met persoonsgegevens werken.

Meer informatie:

 1. Wbp, tw, AVG,: hoe zit privacywetgeving in elkaar?

Dag 3, mythe 3: Het maakt voor de AVG niet uit of persoonsgegevens gepseudonimiseerd zijn.

Als je een dataset met persoonsgegevens pseudonimiseert dan worden identificatoren zoals een naam of klantnummer gecodeerd, waardoor directe herkenning niet mogelijk is. Met gebruik van de ‘sleutel’ kan deze codering worden ongedaangemaakt, waardoor directe herkenning wel mogelijk is. Het klopt dat het dan nog steeds gaat om persoonsgegevens, waarop de AVG volledig van toepassing is, maar het kan wel het verschil maken bij veel risico-afwegingen die je moet maken onder de AVG. Bijvoorbeeld wanneer een verantwoordelijke moet beslissen of een datalek gemeld moet worden aan de toezichthouder, of wanneer je wilt weten of je een PIA moet uitvoeren. Pseudonimisering werkt risicoverlagend. Het kan je organisatie helpen bij de toepassing van Privacy by Design en Privacy by Default.

Meer informatie:

 1. De AVG (R.o.26, 28-29, 75, 78, 156; Art.4(5), 6(4)(e), 25(1), 32(1)(a), 40(2)(d), 89(1)
 2. AVG deel 2: Persoonsgegevens, de basics
 3. Working Party 29 Opinion 4/2007 on the concept of personal data

Dag 2, mythe 2: Elk bedrijf moet vanaf mei 2018 een Functionaris Gegevensbescherming / Data Protection Officer in dienst hebben.

Dit is niet voor alle organisaties het geval. Er zijn criteria opgesteld aan de hand waarvan iedere organisatie zal moeten beoordelen of ze verplicht zijn om een DPO aan te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een organisatie voor het uitvoeren van zijn kerntaak op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Bijzondere gegevens zijn onder andere gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, of politieke opvattingen. Ook ben je verplicht een DPO aan te stellen wanneer je organisatie stelselmatig op grote schaal betrokkenen observeert. Denk daarbij aan het volgen van betrokkenen met tracking cookies over meerdere websites, of het vastleggen van locatiepatronen. Waar de grens precies ligt is niet helemaal duidelijk. Om onze leden te helpen bij het bepalen of een DPO verplicht is hebben we een handige checklist opgesteld. Wat je ook beslist, zorg ervoor dat je je afwegingen vastlegt zodat je de toezichthouder kunt laten zien hoe je tot je besluit bent gekomen.

Meer informatie:
1.AVG: R.o: .97; Art.37;
2.WP29 DPO Guidelines
3.AVG deel 3: De DPO & Privacy by Design

 

 

Dag 1, mythe 1: AVG is alleen van toepassing op digitale bestanden.

De AVG bepaalt de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Omdat dit tegenwoordig grotendeels digitaal gebeurt wordt papier al snel vergeten. Dat is onterecht, want het is voor de AVG niet relevant of je gegevens digitaal of analoog verwerkt . Als je persoonsgegevens verwerkt dan is de AVG daarop van toepassing. Zo kan een datalek bijvoorbeeld ook plaatsvinden als vertrouwlijke papieren documenten verloren gaan of in verkeerde handen komen. Ook bij een verzoek tot inzage in verwerkte persoonsgegevens mag je papieren documenten niet vergeten.

Meer informatie:

 1. Deel 1: persoonsgegevens de Basics
 2. AVG: Overweging 26; Art 4(1)
 3. WP 29:  wp136 On the concept of personal data

Over DDMA

Over DDMA

DDMA is een non-profit platform door en voor marketeers, dataspecialisten, techies en privacykenners. Bij DDMA vinden de scherpste vakdiscussies plaats als het gaat om datagebruik in marketing. Deelnemers aan deze waardevolle dialoog zijn 300 organisaties die lid zijn van DDMA. Denk aan Philips, KLM, Adobe, Emakina, SBS, Unicef, Van Gogh, Sanoma enz.

Word lid van DDMA en:

 • word actief in een commissie. Je brengt en ontvangt kennis, stapt buiten de kaders van je baan en je ontmoet mensen die relevant zijn in je carrière als marketeer.
 • ontvang uitnodigingen voor member only events als Elites en Member meetups.
 • neem je verantwoordelijkheid als professional die met data werkt. Maak gebruik van onze gratis juridische helpdesk en laat ons je bijpraten over de datawet uit 2018.