Spring naar content

Twee door DDMA gesteunde amendementen

Het eerste amendement, ingediend door Hilde Palland (CDA) en Laura Bromet (GroenLinks), gaat over het verruimen van het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen. Het idee is dat niet alleen donateurs voldoen aan de vereisten maar ook natuurlijke personen die aantoonbaar sympathiseren met het goede doel. De staatssecretaris heeft aangegeven dit amendement aan de Kamer over te laten. Uit dit amendement volgt dat het belang van de goede doelen, om bijvoorbeeld personen te werven voor vrijwilligersacties, zwaarder weegt dan het privacybelang van de betrokken vrijwilligers, en daar kan de staatssecretaris zich ook wel iets bij voorstellen.  

Het tweede amendement, ingediend door Arne Weverling (VVD), gaat over de mogelijkheid om een wettelijk klanttermijn in te stellen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), te onderwerpen aan overlegging aan beide Kamers. Dit amendement wordt ontraden door de staatssecretaris. Ze zegt hierover dat het kabinetsbeleid is om deze ‘voorhang’ voorstellen te ontraden. Dit soort gedelegeerde regelgeving hoeft niet voorgelegd te worden tenzij er bijzondere redenen voor zijn, en dat is volgens Keijzer nu niet het geval. Weverling (VVD) vraagt wat er dan op tegen is, waarop de staatssecretaris vermeldt dat ze alleen aangeeft wat het kabinetsbeleid is: “Uiteindelijk is het altijd aan de Kamer.” 

Vier moties die relevant zijn voor DDMA-leden 

Naast de twee al bekende amendementen worden er ook vier moties ingediend. Deze moties gaan niet perse over telemarketing, maar ook over andere onderwerpen die voor DDMA-leden relevant zijn, zoals huis-aan-huiswerving en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 De eerste motie komt van Frank Futselaar (SP), waarin hij de regering verzoekt om te komen met wetgeving (bv. aanpassing van de colportagewet) om te voorkomen dat consumenten aan de deur langlopende verplichtingen aan kunnen gaan.  Deze motie wordt ontraden door de staatsecretaris. Dit wordt in zoverre al geregeld in de wet, dat de contracten nooit langer dan een jaar mogen zijn en vervolgens altijd maandelijks opzegbaar. 

 De tweede motie komt wederom van Futselaar (SP), waarin hij de regering verzoekt tot garanties te komen (wettelijk, of in overleg met de sector) dat langdurig dubbele verplichtingen door onduidelijke en misleidende voorlichting moet voorkomen. Ook deze motie wordt ontraden door de staatssecretaris. Ze vindt dat ze in haar positie het gesprek hierover aan moet gaan met de energiesector, om aan hen te vragen of dit ook hun beeld is van de situatie en of dit vaak voorkomt en wat ze daar zelf van vinden. 

De derde motie komt van Eppo Bruins (CU) en Kees Verhoeven (D66). Als reactie op het rapport Ongekend Onrecht is vorige week het voornemen door het Kabinet uitgesproken om de uitvoering van nieuwe regelgeving altijd een jaar na de start te toetsen met een zogeheten invoeringstoets. Omdat de uitvoering van deze wet, waaronder hoe de Kamer van Koophandel omgaat met persoonsgegevens, erg belangrijk is voor de doeltreffendheid van deze wetswijziging verzoekt Bruins de regering om bij de invoeringstoets van deze wetswijziging goed te toetsen hoe in de uitvoering om wordt gegaan met persoonsgegevens en om daar de Autoriteit Persoonsgegevens bij te betrekken. Er ontstaat wat onduidelijkheid omdat de staatssecretaris begint met aan te geven dat dit voor deze wetswijziging al is gedaan. Bruins legt uit dat, omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe die toets er nu precies uit gaat zien, hij via deze motie wil regelen dat dit in ieder geval getoetst gaat worden. De staatssecretaris is zeer bereid om bij de evaluatie de aspecten uit deze motie te bezien bij het onderhavige wetsvoorstel, maar moet deze motie ontraden omdat het Kabinet nog uitgebreid gaat spreken over de invulling van de invullingstoets met de Kamer. Dit is nu niet haar positie bij de behandeling van enkel deze wet.  

 De vierde motie komt ook van Verhoeven (D66), waarin hij uitspreekt dat Kadaster en KvK voortaan geen privéadressen meer mogen verstrekken van ingeschrevenen die aangeven dit niet te willen. De staatssecretaris heeft hierover geen oordeel, wel benadrukt ze het belang van deze registers voor de rechtszekerheid van het handelsverkeer. Daarom moet voor iedere oplossing van dit probleem heel goed gekeken worden of we niet het kind met het badwater aan het weggooien zijn. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een oplossing om adressen alleen openbaar te maken voor politie, justitie, advocaten etc. maar direct gevolg hiervan zou zijn dat je bij ieder handelsconflict een advocaat in de armen moet nemen. Verhoeven is het hier helemaal mee eens: hij benadrukt dat we nu geen goed systeem hebben en hij wil de staatssecretaris de uitvoeringsruimte bieden om dit op te lossen. 

Vervolg

Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet, de amendementen en de moties. Er lijkt een Kamermeerderheid voor het aannemen van de wet en het goede doelen-amendement. Wat er met het andere amendement en de moties gebeurt, weten we volgende week. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer en is het afwachten hoe snel de wet wordt ingevoerd – de verkiezingen zijn ook van invloed op deze timing. We houden je hier uiteraard van op de hoogte. Vragen? Stuur een mailtje naar legal@ddma.nl.  

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…