Spring naar content

Onze lezing in dit artikel van de nieuwe regels is gecheckt en goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wat zegt de wet?

De verandering naar een opt-in systeem zorgt ervoor dat er straks toestemming nodig is voor Telemarketing. Maar de wetgeving kent een aantal uitzonderingen, waaronder één specifieke uitzondering voor B2B-Telemarketing. De wet omschrijft deze uitzondering als volgt:

“In afwijking van […] is geen voorafgaande toestemming vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien:

  1. de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie […] zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens gebonden doeleinden, of;
  2. de desbetreffende gebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan wordt aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde communicatie […].”

Gericht aan een rechtspersoon

Dit moet zo worden gelezen dat er twee mogelijkheden zijn als het gaat om B2B-Telemarketing zonder voorafgaande toestemming:

  1. Ongevraagde communicatie gericht aan een rechtspersoon.
  2. Ongevraagde communicatie gericht aan een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, mits:
    a. deze persoon zijn contactgegevens duidelijk beschikbaar heeft gesteld om benaderd te worden met een aanbod, dus bijvoorbeeld de volgende tekst op een webpagina: ‘wilt u kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Bel dan XXXXXXXXXX’; of mits
    b. deze persoon buiten de Europese Unie is gevestigd en aan de in dat land geldende regels voor Telemarketing is voldaan.

Het tweede deel van de uitzondering zal in de praktijk minder vaak voorkomen en dus ook minder interessant zijn voor Telemarketing. Het eerste deel van de uitzondering zal vaker aan de orde zijn,  maar kent wel een belangrijke voorwaarde voor B2B-Telemarketing: het telefonisch aanbod moet gericht zijn aan de rechtspersoon. Een persoon in dienst van een rechtspersoon kan dus niet benaderd worden voor een persoonlijk aanbod, maar wél voor een aanbod aan de rechtspersoon. De rechtspersoon moet de beoogde eindgebruiker zijn van het product of de dienst die wordt aangeboden. Deze voorwaarde wordt nadrukkelijk benoemd om te voorkomen dat Telemarketing gericht aan consumenten toch ongevraagd plaats kan vinden via rechtspersonen.Het idee achter deze uitzondering voor rechtspersonen is dat het doen van onderlinge commerciële aanbiedingen mogelijk blijft. Dit is van belang voor het handelsverkeer. Zo blijkt ook uit de Memorie van Toelichting (de achtergrond bij de wettekst), waarin het volgende wordt bepaald:“[…] Dit betekent dat ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, en maatschappen ook bescherming (blijven) genieten tegen telemarketing. Rechtspersonen (de BV, NV, vereniging, coöperatie/onderlinge waarborg-maatschappij en stichting) worden niet beschermd tegen telemarketing.”Let op: het gebruik maken van een automatisch oproepsysteem blijft verboden. Bij dergelijke systemen is het gemakkelijk om op grote schaal uit te bellen met aanbiedingen zonder menselijke tussenkomst (spam). Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan belsystemen waarbij er niet daadwerkelijk met een medewerker wordt gesproken, maar een standaard bandje wordt afgespeeld. Ook wel bekend als ‘robocalls’.

Vergeet de privacyregels niet

De hierboven beschreven regels hebben betrekking op het de vraag: ‘mag ik bellen naar dit nummer?’. Wanneer je telefoonnummers verzamelt van medewerkers die in dienst zijn van een organisatie moet je er rekening mee houden dat het om persoonsgegevens gaat. Die gegevens moeten altijd verwerkt worden conform de regels van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming. Dit betekent dus dat wanneer je een zakelijk 06-nummer verkrijgt, je hiervoor een grondslag moet hebben. Daarnaast moet je vooraf een duidelijk doel hebben gesteld en de desbetreffende persoon over deze verwerking informeren. Ook is het van belang om dit alles goed te documenteren. Het kan dus zijn dat je iemand wel mag bellen conform de Telecommunicatiewet, maar dat je de daarvoor benodigde gegevens niet mag verwerken conform de AVG. Het eindresultaat is dan dat het alsnog niet mogelijk is.

Romar van der Leij

Voormalig Legal counsel | DDMA

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…