Spring naar content

Onderzoek naar veranderingen in de perceptie van consument

In opdracht van EZK heeft onderzoeksbureau Kantar in september 2019 een nulmeting gedaan om de perceptie van consumenten t.a.v. telemarketing te onderzoeken. Per 1 januari 2020 is de herziene Reclamecode Telemarketing (zelfregulering) in werking getreden met daarin onder andere een maximale klanttermijn van drie jaar*. Zoals gepland volgde de tweede meting door Kantar in maart 2020 en een derde meting in september 2020. Uit deze metingen blijkt volgens EZK dat het beeld van consumenten over telemarketing in de afgelopen periode beperkt is veranderd. Dit vinden wij niet onverwacht, aangezien het effect van de aangepaste zelfregulering op de perceptie van consumenten waarschijnlijk niet in zo’n korte periode waarneembaar kan zijn.

Wetsvoorstel en wijzigingen

Het wetsvoorstel is in maart 2020 naar de Kamer gestuurd. Zodra het door de Eerste en Tweede Kamer is zullen de volgende veranderingen plaatsvinden:

  1. Het opt-outsysteem (BMNR) wordt vervangen door een opt-insysteem (toestemming);
  2. De vereisten van de uitzondering voor klanten voor telemarketing worden gelijkgetrokken met de bestaande uitzonderingsregel voor e-mail. Dit betekent dat, vanaf de inwerkingtreding van deze wet, voor telemarketing ook direct bij het verzamelen van het telefoonnummer een opt-out moet worden aangeboden om een beroep te kunnen doen op de uitzondering voor klanten. Dit nieuwe vereiste geldt alleen voor klanten die na de wetswijziging klant worden. Voor klanten van daarvoor geldt een overgangsregeling;
  3. Als de zelfregulering naar het oordeel van EZK onvoldoende zorgt voor een verlaging van consumentenirritatie kan het ervoor kiezen om een maximale termijn voor de duur van de klantrelatie wettelijk vast te stellen. Dat zal volgens het wetsvoorstel gebeuren per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Vooralsnog is niet bekend op welke manier beoordeeld zal worden of dit nodig is.
  4. De termijn van de klantrelatie-uitzondering in de zelfregulering gereguleerd vangt aan, na afloop van een contract of dienst. Wanneer ervoor wordt gekozen om met een AMvB een wettelijke maximale termijn is het niet zeker dat de aanvang dan hetzelfde blijft. Het is mogelijk dat er dan gekozen wordt om de termijn gelijk na afloop van een koopcontract te laten beginnen.

Twee door DDMA gesteunde amendementen

Er zijn aan dit wetsvoorstel twee amendementen toegevoegd.

  1. Kamerlid Arne Weverling (VVD) heeft in november 2020 een amendement ingediend om de mogelijkheid van EZK om een klanttermijn in te stellen, te onderwerpen aan overlegging aan beide Kamers. Dhr. Weverling heeft dit amendement ingediend omdat een wettelijke maximale termijn mogelijk verstrekkende gevolgen kan hebben op de bedrijfsvoering en de gelegenheid tot het werven tot fondsen door goede doelen. Door middel van dit amendement krijgen beide Kamers de gelegenheid om de beoordeling van de feiten en omstandigheden te kunnen wegen, om zo te kunnen beoordelen of deze proportioneel en doeltreffend is.
  2. Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Laura Bromet (GroenLinks) hebben in december 2020 een amendement ingediend waarmee zij het begrip ‘klantrelatie’ voor goede doelen willen verruimen in die zin dat niet alleen donateurs voldoen aan de vereisten maar ook natuurlijke personen die aantoonbaar sympathiseren met het goede doel, blijkend uit het verrichten van vrijwilligerswerk of het bijwonen van een manifestatie. Dit amendement stelt goede doelen in staat vrijwilligers te blijven werven.

Plenair debat

Het wetsvoorstel en de amendementen moeten nog worden besproken in een plenair debat in de Tweede kamer. Dit is door de coronacrisis een aantal keer uitgesteld en staat vooralsnog gepland voor de derde week van januari (tijd onbekend). Het juridisch team van DDMA zal dit debat uiteraard volgen en hier verslag van doen. Houd daarvoor onze website en onze juridische nieuwsbrief in de gaten. Wil je het zelf ook volgen, kijk dan hier voor de meest actuele datum van het debat en hier voor een livestream.

* Op deze maximale klanttermijn is in de zelfregulering een uitzondering opgenomen voor organisaties die een positief advies ontvangen van de Commissie Balanstoets Telemarketing.

Sara Mosch

Legal counsel

Ook interessant

Lees meer
Fieldmarketing |

Politiek presenteert zéér drastische plannen: einde klantrelatie bij telemarketing, én verplichte afkoelperiode bij deurverkoop

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Micky Adriaansens, Minister van Economische Zaken, voorgesteld nieuwe regelgeving te introduceren voor telemarketing en fieldmarketing. Volgens het plan krijgen consumenten bij verkoop…
Lees meer
Legal |

Dit gaat er veranderen met de inwerkingtreding van de herziene Code Telemarketing

Vanaf 1 maart 2024 is de herziene Code Telemarketing daarmee voor leden van DDMA in werking getreden. De code wordt handhaafbaar zodra deze is goedgekeurd bij en door de Stichting…
Lees meer
AVG |

ACM onderstreept belang van bewijslast voor verifieerbare opt-in bij telemarketing

Telemarketeers moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben verkregen van degene die ze met een commercieel, ideëel of charitatief aanbod benaderen. In een recent gesprek met DDMA benadrukt de Autoriteit…