Spring naar content

AI-volwassenheid nog niet heel hoog, grote organisaties zijn verder

AI staat duidelijk op de radar van het Nederlandse bedrijfsleven. Een relatief groot deel van de ondervraagde organisaties (67%) zegt bezig te zijn met AI. De volwassenheid van deze inzet van AI is echter nog niet heel hoog. Van de organisaties die bezig zijn met AI, geeft 10% aan vergevorderd te zijn en meerdere AI-toepassingen live te hebben staan. Grote organisaties zijn hierbij verder dan kleine organisaties. Van de organisaties met meer dan 500 medewerkers is 95% actief, heeft 74% iets live staan en is 21% vergevorderd. Van de bedrijven met minder dan 500 medewerkers heeft 20% een toepassing live staan en is 5% vergevorderd. Dit laat zien dat een organisatie vrij volwassen moet zijn qua data-inrichting en -vaardigheden om serieuze AI-gedreven applicaties te ontwikkelen.

AI is in de praktijk vooral statistiek, deep learning nog weinig gebruikt

Dat er nog duidelijk groei zit in de AI-volwassenheid van Nederlandse organisaties, blijkt ook uit de modellen en technieken die gebruikt worden. Van de organisaties die aangeven begonnen te zijn met AI, geeft de helft aan alleen traditionele statistische methodes als regressie of ANOVA te gebruiken. Ongeveer een derde geeft aan ook gebruik te maken van geavanceerde technieken zoals deep learning.

Data science en legal weten elkaar niet te vinden

Hoewel de juridische context van AI en algoritmes regelmatig in het nieuws is, is de betrokkenheid van legal afdelingen bij de ontwikkeling van AI-projecten beperkt. Slechts 10% van de deelnemers geeft aan vanaf de start van een project de juridische collega’s te betrekken. Bij 50% worden er wel een aantal standaard checks gedaan aan het begin van een project, maar legal wordt verder vooral ad-hoc betrokken. Bij 40% is legal in het geheel niet betrokken bij AI-projecten. Deze cijfers gelden voor organisaties die ver en minder ver gevorderd zijn qua AI-volwassenheid.

Bewustzijn van ethische impact van AI is hoog

Het overgrote deel van Nederlandse organisaties die bezig zijn met AI kijkt ook naar de ethische impact van algoritmes en AI-modellen (91%). Een aanzienlijk deel (69%) geeft daarbij aan er zelfs heel serieus naar te kijken en regelmatig checks uit te voeren, waarbij 9% zelfs al een ‘ethical board’ heeft ingesteld. Vooral kleine organisaties met minder dan 100 medewerkers kijken nog maar weinig naar de ethische vraagstukken van AI – wellicht omdat hun maatschappelijke impact kleiner is. Het lijkt er dus op dat de ethische impact belangrijker wordt gevonden, naarmate de impact van een organisatie op de samenleving groter is.

Totstandkoming resultaten is duidelijk, uitlegbaarheid nog wel uitdaging

Een veel besproken onderwerp bij de maatschappelijke acceptatie van AI is de uitlegbaarheid van algoritmes. De meeste organisaties (81%) weten hoe uitkomsten uit een complex model tot stand komen, maar het exact uitleggen hiervan – zowel vanuit de techniek als de gebruikerservaring – is een uitdaging. Bijna de helft (48%) kan het uitleggen, waarbij 38% dit alleen intern doet en 10% hun klanten en gebruikers hun klanten hier ook bij betrekt. 33% geeft aan het wel te weten maar de daadwerkelijke uitleg lastig te vinden. 19% van de ondervraagden zegt tot slot helemaal niet te weten hoe algoritmische uitkomsten tot stand komen en kunnen dit dus ook niet uitleggen.

Over de DDMA AI Maturity Test

De DDMA Commissie AI heeft als doel om de inzet van responsible AI te bevorderen voor marketing en andere vormen van klantinteractie. Met de DDMA AI Maturity Testpeilt de commissie doorlopend de volwassenheid van het Nederlandse bedrijfsleven. De resultaten worden nu voor het eerst naar buiten gebracht, met als ambitie dit jaarlijks te doen. De Commissie AI is een van de commissies van DDMA, de branchevereniging voor data en marketing.

Erik Molkenboer

Voormalig Teamlead content & community | DDMA

Ook interessant

Lees meer
Legal |

Europese Commissie kondigt onderzoek aan naar de rol van Meta rondom de Europese verkiezingen

Over minder dan een maand staan de Europese Parlementsverkiezingen voor de deur. De Europese Commissie laat op 30 april via een nieuwsbericht weten dat zij in het kader van deze…
Lees meer
E-mail |

The Loyalty Journey: From One-Time Purchase to Fans for Life

Loyalty is often seen as a phase in the customer journey, but if you really want to approach it well, you should consider loyalty as a separate journey. This journey…
Lees meer
Post |

Post-case: Stem de look & feel van post goed af op je doelgroep

De DDMA Commissie Post wil marketeers de toegevoegde waarde van post in de mediamix laten zien. Daarom lichten we regelmatig een case uit van een merk dat goede ervaringen én…