Overzicht Actueel

Ja/Ja-sticker Utrecht tegengehouden door rechter

postvak

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft gisteren de invoering van een opt-in systeem voor post in Utrecht (voorlopig) tegengehouden. De invoering van een systeem met JA/JA stickers is volgens het Hof in strijd met de vrijheid van meningsuiting en de daaronder vallende persvrijheid.

Het kort geding tussen de Gemeente Utrecht en uitgeverij DPG Media B.V. ging voornamelijk om het belang van huis-aan-huisbladen, meer specifiek het Stadsblad Utrecht. Bij het ingevoerde opt-in stelsel voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk werd door de gemeente geen onderscheid gemaakt tussen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Daardoor mochten huis-aan-huisbladen alleen nog bezorgd worden bij inwoners met een JA/JA sticker op de brievenbus. Gezien het belang van de verspreiding van nieuws en informatie onder de inwoners van Utrecht, in dit geval via het Stadsblad, vindt het Hof dat het beleid van de Gemeente Utrecht in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Sluiproute reclame via huis-aan-huisbladen?
De gemeente Utrecht verweerde zich door te stellen dat een huis-aan-huisblad ruimte biedt voor een “sluiproute” van reclame. Daarbij wezen ze op het blad City Amsterdam, dat “slechts een minimum aan redactionele inhoud kent en verder reclame bevat.” Het Hof oordeelde dat het feit dat een blad uitgegeven wordt door een commerciële partij geen aanleiding is om de verspreiding van uitgegeven huis-aan-huisbladen te belemmeren. Juist omdat nieuwsmedia vaak afhankelijk zijn van reclame-inkomsten, kan door de aantasting daarvan het medium zelf (ernstig) worden getroffen.

Stadsblad Utrecht mag dus voorlopig nog worden bezorgd, tenzij er een NEE/NEE sticker is aangebracht. De bodemprocedure in deze zaak loopt nog. Het kan dus zo zijn dat tijdens deze procedure anders wordt geoordeeld, maar het hof acht dit niet aannemelijk.

Vorig jaar voerde Amsterdam een soortgelijk systeem in. In Amsterdam mogen huis-aan-huisbladen bij adressen zonder JA/JA sticker wél bezorgd worden.

Meer weten over de regels omtrent het verspreiden van post? Download hier de DDMA Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk en de DDMA Code Brievenbus Reclame, Huissampling en Direct Response.