Spring naar content

Code Postfilter

Download (577 KB)

Inleiding

De Code heeft tot doel om op uniforme wijze consumenten, bedrijven en organisaties te informeren over het gebruik van het Nationaal Overledenenregister en het Postfilter van Stichting Postfilter.

Artikel 1. Definities

In deze Code wordt verstaan onder:

 1. Stichting Postfilter: de Stichting gevestigd te Amsterdam, die de rechthebbende is ten aanzien van Nationaal Overledenenregister en Postfilter en deze in beheer heeft;
 2. Nationaal Overledenenregister: het bestand waarin persoonsgegevens zijn opgenomen van Personen die zijn overleden door inschrijving via de website www.nationaaloverledenenregister.nl of daaraan verbonden website voor registratie van overledenen of ander communicatiekanaal;
 3. Postfilter: het bestand waarin persoonsgegevens zijn opgenomen van Personen die niet willen worden benaderd via Direct Mail door inschrijving via de website www.postfilter.nl of daaraan verbonden ander communicatiekanaal;
 4. Postfilter Vermelding: De wijze waarop de vermelding naar het Postfilter op of in de Reclame uiting dient te worden opgenomen zoals deze van tijd tot tijd luidt en is vermeld op de website www.postfilter.nl
 5. Adverteerder / Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die Reclame doet uitgaan of opdracht geeft tot het doen uitgaan van reclame;
 6. Persoon: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 7. Reclame: het aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten, met uitzondering van marktonderzoek;
 8. Direct Mail: elke ongevraagde Reclame, met uitzondering van marktonderzoek, die geadresseerd (met en zonder voorletters en/of voornaam en/of achternaam) en fysiek, via de post naar een Persoon wordt gestuurd en geen geïntegreerd deel uitmaakt van een ander medium, zoals kranten en tijdschriften;

  Toelichting
  Advertenties in en advertentiebijlagen die behoren bij een ander medium, zoals kranten en tijdschriften, en die samen met dat andere medium naar een abonnee of bestaande klant/relatie worden gestuurd vallen buiten de reikwijdte van Stichting Postfilter en deze Code; deze vallen niet onder de definitie “Direct Mail”.
 9. Niet-klant: een Persoon met wie een Adverteerder / Opdrachtgever geen bestaande klantrelatie heeft en van wie een Adverteerder / Opdrachtgever contactgegevens rechtstreeks of via een derde heeft verwerkt.

  Toelichting
  Onder een (bestaande) klantrelatie wordt in ieder geval begrepen het geval dat de gegevens zijn verkregen in het kader van een verkoop van een product of dienst. Daarbij kan rekening worden gehouden met de wijze waarop of de omstandigheden waaronder een betrokken Persoon heeft aanvaard dat een Adverteerder / Opdrachtgever zijn/haar gegevens heeft vastgelegd om te worden gebruikt voor Direct Mail in het kader van bijvoorbeeld een donatie, gift of een informatieverzoek in het verleden.

Artikel 2. Nationaal Overledenenregister

Iedere erfgenaam of rechtstreeks betrokkene kan een overledene laten opnemen in het Nationaal Overledenenregister (via www.nationaaloverledenenregister.nl ), om zo te voorkomen dat een Adverteerder/ Opdrachtgever aan een overledene Direct Mail stuurt.

Artikel 3. Postfilter

Iedere Persoon die geen Reclame via Direct Mail wenst te ontvangen, kan zijn contactgegevens (naam en adres) of naar keuze zijn (anonieme) adresgegevens daarvoor inschrijven in het Postfilter (via www.postfilter.nl).

Artikel 4. Duur afmelding

4.1. De contactgegevens van een Persoon worden telkens voor tien jaar vastgelegd in het Nationaal Overledenenregister.

4.2. De contactgegevens van een Persoon worden telkens voor zes jaar vastgelegd in het Postfilter. Anonieme adresgegevens worden telkens voor twee jaar vastgelegd in het Postfilter.

Artikel 5. Direct Mail door Adverteerder / Opdrachtgever

5.1. Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Personen (klanten) en / of Niet-klanten wil gebruiken voor het versturen van Direct Mail dient hij altijd het Nationaal Overledenenregister te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan Direct Mail te versturen aan een overledene die is opgenomen in het bestand van het Nationaal Overledenenregister.

5.2. Voordat de Adverteerder / Opdrachtgever een adressenbestand met Niet-klanten wil gebruiken voor het verzenden van Direct Mail, dient hij altijd het Postfilter te raadplegen. Het is de Adverteerder / Opdrachtgever niet toegestaan Direct Mail te versturen aan een Niet-klant die is opgenomen in het bestand van het Postfilter.

5.3. De in artikel 5.1 en 5.2 genoemde raadpleging van het Nationaal Overledenenregister en het Postfilter dient plaats te vinden binnen een periode van maximaal zes weken voor het feitelijk toesturen van Direct Mail.

5.4 Een Adverteerder / Opdrachtgever die Direct Mail wenst te versturen aan Niet-klanten, zal voor de verkrijging van een adressenbestand uitsluitend gebruik maken van leveranciers die aantoonbaar voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld en niet uitsluitend door een erkenning met het DDMA Privacy Waarborg.

5.5 De Adverteerder / Opdrachtgever die een Direct Mail verstuurt aan Personen (klanten) en / of Niet-klanten, vermeldt op of in zijn Reclame uiting de mogelijkheid van opname in het Postfilter zodat Personen op die wijze eenvoudig kenbaar kunnen maken geen Direct Mail te willen ontvangen.

Toelichting

De wijze waarop de Postfilter Vermelding dient te worden opgenomen is vermeld op de website www.postfilter.nl. Voorbeelden van de Postfilter Vermelding zijn:

 • “Geen reclamepost meer ontvangen? Via www.postfilter.nl meldt u zich eenvoudig af voor reclamepost van adverteerders waar u niet klant bent of klant was.”
 • “Geen reclamepost meer? Maak uw bezwaar bekend via www.postfilter.nl”

Code Postfilter

Download (577 KB)

Ook interessant

Lees meer
Marketingteam van de toekomst |

5 ways to navigate the Waves of Personalization

In today’s fast-paced, digital landscape, individuals may encounter up to 10,000 brand interactions per day. Many of these claim to be personally dedicated to you. But in the end, how…
Lees meer
Fondsenwerving |

Chiara Padalino en Jeroen Beelen (Save the Children): ‘Door te kiezen voor een best-of-breed oplossing zijn we niet afhankelijk van één leverancier’

Save the Children heeft de kracht van data en digitalisering omarmd om hun fondsenwerving naar nieuwe hoogten te tillen. In 2015 begonnen ze met een nieuwe, ambitieuze en datagedreven strategie…
Lees meer
Legal |

Boete DGB Energie voor misleidende telefonische verkoop door intermediairs bevestigd door rechtbank

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde energieleverancier DGB Energie vorig jaar juni een boete op van 400.000 euro op, wegens het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van…