Overzicht Actueel

Wetsvoorstel e-Privacy Verordening terug naar de tekentafel

Nadat ook onder het Fins EU-voorzitterschap geen akkoord werd bereikt door de vakministers in de Europese Raad, kondigt de Europese Commissie aan dat zij het wetsvoorstel wil herzien. Kroatië, dat volgend jaar het EU-voorzitterschap overneemt, gaat verder werken aan een akkoord met de nieuwe tekst van de Commissie. De komst van de opvolger van de e-Privacy Richtlijn (in Nederland geïmplementeerd als Telecommunicatiewet) lijkt hierdoor verder weg dan ooit.

Bijna drie jaar na het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd ook tijdens het Fins EU-voorzitterschap geen akkoord bereikt. In de Europese Raad stemden op 22 november de vertegenwoordigers van Frankrijk, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tegen de laatste versie van de tekst. Volgens de vertegenwoordigers van die landen is de e-Privacy Verordening in haar huidige vorm niet geschikt voor het doel wat men wil bereiken, en zou het voorstel opnieuw bekeken moeten worden door de Europese Commissie.

Deze afwijzing betekent dat de vakministers op 3 december in de Telecomraad alleen dit voortgangsrapport ter kennisgeving kunnen aannemen. Tijdens die vergadering wordt dit rapport besproken in de Ministerraad. In het voortgangsrapport staat dat onder andere de discussie over cookiewalls een van de punten was waarover men het niet eens werd. Vanuit de lidstaten kwam naar voren dat het respecteren van de AVG bestaande verdienmodellen voor gratis content niet mag ondermijnen.

Een nieuw voorstel van de Commissie
Op 3 december werd in de Transport, Telecommunicatie en Energie Raad van Ministers door de Europese Commissie aangekondigd dat zij tijdens het Kroatisch voorzitterschap met een herzien wetsvoorstel komen. In deze nieuwe versie van het voorstel worden de zorgen en belangen uit het huidige traject verwerkt in een nieuwe versie van de wettekst, die voor consensus moet zorgen tussen de EU lidstaten. EU Commissaris voor de interne markt Thierry Breton benadrukt dat ze niet ‘from scratch’ beginnen. Er wordt voortgeborduurd op het werk van de afgelopen jaren.

Ook onze Staatssecretaris Mona Keizer benadrukte het belang van de ePrivacy Verordening, met name om te zorgen voor een level playing field voor Over The Top (OTT) providers en platformen ten opzichte van de klassieke telecomaanbieders en ISP’s.

Commissaris Thierry Breton voor de Interne Markt liet merken vastberaden te zijn een akkoord te gaan bereiken: “You can count on me to find consensus between each of us.”