Overzicht Actueel

Handleiding voor werven en collecteren in de 1,5 metersamenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in de openbare ruimte. De handleiding biedt organisaties handvatten over hoe zij activiteiten voor werving, verkoop en collecte in de openbare ruimte kunnen organiseren en uitvoeren in een 1,5 metersamenleving. (laatste update: 5 januari 2021)

Update 5 januari 2021: Uit recente informatie van de Rijksoverheid blijkt dat de lockdownregels die zijn ingegaan op 15 december 2020 niet van toepassing zijn op huis-aan-huis werving. Hiervoor gelden de normale regels voor onder andere hygiëne en het houden van afstand. Uit correspondentie met de Rijksoverheid blijkt dat dit ook geldt voor straatwerving. Hiermee komt de sectorbrede afspraak van 15 december om tijdens de lockdown alle wervingsactiviteiten te staken, te vervallen. Het feit dat de lockdownregels niet gelden voor huis-aan-huis werving en straatwerving betekent uiteraard niet dat die activiteiten ook moeten plaatsvinden. Het besluit om de werving daadwerkelijk te hervatten, is een eigen besluit van de betreffende opdrachtgever en het bureau. Zij dragen daarvoor de verantwoordelijkheid.

Download de handleiding Werken, werven en collecteren in de 1,5 metersamenleving (Laatste update handleiding 5 januari 2021)

Uitgangspunten van deze handleiding zijn:

  • Beschermen van personen die door medewerkers of collectanten worden benaderd
  • Beschermen van de medewerkers en collectanten zelf
  • Voorkomen dat COVID-19 zich kan verspreiden door verkoop buiten de verkoopruimte, donateurs- en ledenwerving en collectes.

Deze handleiding biedt de minimale maatregelen die een organisatie zou moeten nemen om de veiligheid van werknemers, collectanten en mensen die worden benaderd, te borgen. Het kan wenselijk of nodig zijn voor specifieke sectoren aanvullende maatregelen te formuleren. Uiteraard staat het elke organisatie vrij verdergaande of meer (sector)specifieke maatregelen te treffen dan die hier worden meegenomen. Sectorspecifieke of aanvullende maatregelen kunnen als annex aan deze handleiding worden toegevoegd.