Overzicht Actueel

Factsheet: De onderhandelingen over de EU privacyverordening

De onderhandelingen over een nieuwe Europese privacyverordening die integraal gaat gelden voor alle lidstaten zijn juni in een nieuwe, cruciale fase beland: de triloog. Dit is de fase waarin de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers op basis van hun eigen voorstellen tot één tekst moeten komen. De besprekingen vinden plaats achter gesloten deuren volgens een ambitieus tijdspad. Voor degenen die de draad een beetje kwijt zijn, of die meer willen weten over die belangrijke triloog hebben we een handige factsheet, met daarin overzichtelijk de timing, de onderhandelingspartijen, de belangrijkste issues en de stakeholders.

Zoals de factsheet aangeeft zijn er tot december nog tien bijeenkomsten gepland, waarin de contouren van het definitieve voorstel duidelijk moeten worden. De geplande afspraken in september zijn cruciaal voor marketing en advertising omdat hier gesproken gaat worden over de mogelijkheid tot opt-out marketing, profileren en ja of nee expliciete toestemming. DDMA en haar koepel FEDMA houden de vinger aan de pols en benadrukken hun standpunten:

 1. Verordening
  DDMA staat positief tegenover de uitgangspunten van de conceptverordening, die enerzijds een betere (online) privacybescherming van de burger garandeert en anderzijds de ontwikkeling van een interne markt en het vrije verkeer van data binnen lidstaten in de Europese Unie bevordert. Het instrument van een verordening, met directe werking in de lidstaten, voorkomt fragmentatie en zorgt voor een gelijk Europees speelveld.
 2. Data driven marketing
  Toegang tot data is van essentieel belang voor een concurrerende interne Europese markt. Nieuwe markttoetreders en het MKB verwerken persoonsgegevens om hun producten onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit stelt hen in staat te concurreren met bestaande aanbieders die al een grote klantdatabase hebben.
  De huidige conceptverordening maakt een gebalanceerde afweging tussen het privacybelang van de betrokkene en het belang van het bedrijfsleven bij toegang tot gegevens, door te stellen dat het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden mag, tenzij het privacybelang van de betrokkene prevaleert. Het gebruik van deze gegevens is altijd begrensd door de verplichting uit de E-Privacyrichtlijn om voorafgaande toestemming te vragen voor het gebruik van persoonsgegevens voor alle vormen van online marketing en de bepaling iedere burger zich eenvoudig en kosteloos moet kunnen afmelden voor het gebruik van zijn data om hem reclame toe te zenden (Recht van Verzet).
 3. Gegevensverwerking ten behoeve van derden
  Voor een goede werking van de interne markt en het bevorderen van vrij verkeer van data is het van belang dat partijen die persoonsgegevens verzamelen deze, binnen de grenzen van de verordening, ter beschikking kunnen stellen aan derden als dochtermaatschappijen of andere vennootschappen binnen een groepsvennootschap. Dit is bijvoorbeeld van groot belang voor het valideren van data. Dit is geen vrijbrief!  Het gerechtvaardigd belang moet altijd afgewogen worden tegen de (privacy) belangen van de betrokkene en dus getoetst worden aan proportionaliteit, subsidiariteit en verenigbaar gebruik. Ook moet de betrokkene ondubbelzinnig geïnformeerd zijn over dit gebruik van zijn gegevens.
 4. Profileren
  Profileren is een gerechtvaardigd ondernemersbelang en dient in de verordening als zodanig te worden erkend. Het is een fundamenteel onderdeel van commerciële, ideële en charitatieve bedrijfsprocessen. Organisaties identificeren doelgroepen om ervoor te zorgen dat ze communiceren met individuen die geïnteresseerd zijn in hun producten of diensten. Dit voorkomt verspilling en consumentenirritatie. Profileren stelt bedrijven ook in staat trouwe klanten te identificeren en hen te voorzien van relevante informatie, speciale aanbiedingen en kortingen(loyaliteitsprogramma’s).
 5. Administratieve lasten
  DDMA vindt dat de voorgerekende lastenverlichting van 2,3 miljard euro teniet wordt gedaan door nieuwe verplichtingen als een extensieve documentatieplicht, een verplichte Privacy Impact Assesment en het verplicht aanstellen van een Privacy Officer. De verwachting is dat deze en andere nieuwe verplichtingen uit de verordening per saldo leiden tot een stijging van administratieve lasten.