Q&A: wat mag wel/niet

Misschien is uw juridische vraag over direct en online marketing al een keer beantwoord! Bekijk daarom eerst onderstaande vragen en cases.

Verzamelen van persoonsgegevens

Q: Een maandblad heeft middels een insteekfolder persoonsgegevens verzameld van niet-abonnees. Niet-abbonnees maakten hiermee kans op een prijs. Mogen deze gegevens gebruikt worden om hen te benaderen met een direct mailing voor een abonnement?

A: Ja, dit mag. De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van een aanbieding van het maandblad en mogen worden gebruikt voor een aanbieding van (een product van) het maandblad. Op de mailing moet wel worden vermeld waar men zich kan afmelden voor verdere mailings (zogenaamde recht van verzet). Is het de bedoeling dat de persoonsgegevens ook voor andere producten kunnen worden gebruikt, dan moet dat expliciet worden aangegeven. Beste is dat al op de insteekfolder te doen. Toestemming voor gebruik van NAW gegevens is niet nodig.

Q: Een tijdschrift heeft een member-get-member actie opgezet. Abbonnees konden een vriendin opgeven voor lidmaatschap. Nu wil het tijdschrift de non-respons op gaan volgen met een belactie. Mag dit?

A: Gebruik maken van de respons of non-respons houdt steeds in dat gebruik van persoonsgegevens wordt gemaakt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is dus van toepassing. Voor het gebruik van telefoonnummers en dus bellen is (vooralsnog) geen voorafgaande toestemming vereist, geen opt-in dus. De vriendinnen, of de vriendinnen die nog geen vriendin hebben opgegeven mogen dus worden gebeld. Wel moet het tijdschrift de vriendinnen (bestaand of nieuw) laten weten waar hun gegevens voor worden gebruikt en hen daarnaast wijzen op het recht van verzet. Dat geldt ook voor het bellen, ook in het telefoongesprek moet worden aangegeven dat men kan aangeven niet meer gebeld te willen worden. Dat staat ook helder in de Code Telemarketing omschreven die ook moet worden nageleefd

Q: Mag bij het verzamelen van emailadressen het vakje voor de opt-in “ik ontvang graag informatie en reclame over producten van xx en zorgvuldig geselecteerde derden” al aangevinkt zijn?

A: Nee, in de emailcode staat dat de bezoeker van een website door middel van een actieve handeling moet aangeven of hij reclame via e-mail wenst te ontvangen. Een actieve handeling is bijvoorbeeld een vinkje zetten. In dit voorbeeld moet de bezoeker een actieve handeling verrichten als hij geen reclame via e-mail wenst te ontvangen. Dat is niet juist.

Q: Wij stellen een loyaliteitsprogramma op voor een klant. Wij krijgen hiervoor klantgegevens en zullen deze bewerken en verwerken in opdracht van die klant. Wat zijn onze verantwoordelijkheden en welke verantwoordelijkheden heeft de klant?

A: De klant moet de database melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Aan de klanten van de klant (eindgebruikers) moet gemeld worden voor welke doeleinden hun persoonsgegevens worden verzameld. De organisatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de klant een loyaliteitsprogramma opzet, moet een bewerkersovereenkomst afsluiten met de klant.

Q: Voor welke adresbestanden geldt een vrijstelling van melding bij het CBP. Geldt dit bijvoorbeeld voor de ledenbestanden van een charitatieve instelling?

A: Ja, er geldt een vrijstelling voor de meldingsplicht voor Stichtingen ten aanzien van hun bestand van donateurs, mits het gebruik van dat bestand precies in overeenstemming is met de vereisten in het vrijstellingsbesluit. Gebruik mag dus niet gebruik voor reclame doeleinden bevatten. Wil men dat toch, dan vat het gebruik buiten de vrijstelling en moet bij het CBP worden gemeld voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt.

Algemeen: Er geldt een vrijstelling van de meldingsplicht bij het CBP voor veel voorkomende bestanden zoals bijvoorbeeld abonnee bestanden, ledenadministratie, personeelsadministratie etc. Die vrijstellingen zijn opgenomen in het vrijstellingsbesluit. Dat besluit schrijft strikt voor waar de verwerking aan moet voldoen en houdt limitering van te verzamelen gegevens in en beperkte termijn van bewaring van gegevens (meestal max 2 jaar). Alleen als je je aan die strikte voorwaarden houdt geldt vrijstelling en anders moet men toch melden.

Het gaat uiteindelijk om “verwerkingen” die moeten worden gemeld. Als ieder bestand op zich tot dezelfde “verwerking” kan worden gerekend, hoeft dit maar 1 keer gemeldt te worden bij het CBP. Als een charitatieve instelling bijvoorbeeld verschillende bestanden heeft, die wel allen uit donateurs bestaan, dan kan men stellen dat er sprake is van 1 verwerking, namelijk die van donateurs.

Het vrijstellingsbesluit kent een vrijstelling voor stichtingen die een bestand hebben van “begunstigers”, klik hier voor de tekst

Q: Wat is de minimumleeftijd waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt van een deelnemer aan een commerciele enquete. De gegevens van de ge-enqueteerde zullen gebruikt worden voor commerciële doeleinden / gebruik derden.

A:. Algemeen geldt dat voor zover men emailadressen zou willen gebruiken daar toestemming voor nodig is, de zg. opt-in regeling. Verder geldt dat men persoonsgegevens, waaronder NAW gegevens, mag gebruiken zolang men de consumenten informeert wat er gedaan wordt met hun gegevens en waar ze terecht kunnen bij eventuele vragen en/of bezwaar. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is  hier van toepassing. In die wet wordt de leeftijd van 16 jaar genoemd. In de DDMA Privcacy Code art. 2.6 zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot persoonsgegevens van kinderen, daar geldt de grens van 14 jaar. Kortom, iemand moet minimaal 16 jaar zijn. Is hij dat niet, dan heb je – voorzover je toestemming wil verkrijgen – toestemming van de ouders nodig. Is toestemming niet nodig, dan moet er altijd wel worden geïnformeerd wat er met de gegevens gaat gebeuren. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders moeten worden geïnformeerd.

Email/ Virals/ Games

Q: Als ik emailadressen verzamel via een viral of online game, mag ik deze dan benaderen met commerciële aanbiedingen?
A: Mits de ontvanger met een actieve handeling (aanvinken) zijn opt-in kan geven, mag dit. Vergeet niet duidelijk op te nemen voor welk doel de emailadressen zullen worden gebruikt. Vergeet ook niet de opt-out mogelijkheid in iedere vervolgmailing.

Q: Als een organisatie een emailing verstuurt op gehuurde adressen, verkregen via een listbroker, wie draagt dan de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de opt-in in het geval van een klacht en wie is financieel aansprakelijk?

A: Dat is afhankelijk van het contract tussen beide partijen. Als is afgesproken met de listbroker dat hij zorgt voor een bestand met rechtmatig verkregen adressen, schiet de listbroker tekort als een opt-in niet rechtmatig blijkt te zijn verkregen. Of dit tot vergoeding van de listbroker van de door de verzendende organisatie geleden schade lijdt, is afhankelijk van het contract tussen beide partijen. In de algemene voorwaarden (onderdeel van het contract) zal de aansprakelijkheid zijn van de listbroker zijn beperkt.

Telemarketing/ SMS/ Bluetooth

Q: Mag je als een consument bij een SMS-campagne interesse heeft getoond in een product door een SMS te versturen, deze lead telefonisch (bellen met 06-nummer) opvolgen?

A: Gebruik van een 06-nummer voor het opvolgen van een lead, is niets anders dan gebruik van een telefoonnummer voor DM-doeleinden. Daarvoor gelden de regels van telemarketing, dus een opt-out regime. Vergeet niet de verkregen telefoonnummers te ontdubbelen met Infofilter en denk er aan dat tijdens ieder telefoongesprek het recht van verzet moet worden aangeboden.

Q: Mag je als een consument bij een SMS-campagne interesse heeft getoond in een product door een SMS te versturen, deze lead opvolgen door het versturen van een SMS bericht?

Een SMS sturen naar het 06 nummer kun je vergelijken met het toesturen van een email. Voor het versturen van een SMS geldt (op basis van de Telecommunicatiewet art. 11.7) een opt-in regime. Er is dus toestemming van de consument nodig om deze per SMS te mogen benaderen.

Q: Mag ik een consument die voorbij mijn winkel, op mijn feest, of langs mijn abri loopt een aanbieding doen via bluetooth?
A: Ja, dat mag. Volgens de huidige formulering van toepasselijke wetgeving is er geen belemmering om reclame via bluetooth te verspreiden.

(On)geadresseerd

Q: Moet je bij het versturen van semi geadresseerde post ‘aan de bewoners van dorpsstraat 1-100’ de stickers respecteren?

A: DDMA raadt haar leden aan ook bij de versturing van semi-geadresseerde post de stickers te respecteren. In ieder geval is de verzender verplicht zijn bestand te ontdubbelen met de direct-mail blokkades van Stichting Infofilter.

Q: Mag een huis-aan-huis blad voor een afgebakende geografische doelgroep, met daarin (plaatselijke georiënteerde) reclame bezorgd worden op adressen met een NEE/NEE NEE/JA sticker?

A: Bij een NEE/NEE sticker mag een dergelijk blad niet bezorgd worden. Bij een NEE/JA sticker wel. Volgens de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk is een huis-aan-huis blad een ongeadresseerd drukwerk waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame, en die daarnaast reclame bevatten.

Q: Waar in wet- of regelgeving staat hoe vaak men moet wijzen op het recht van verzet (afmeldmogelijkheid) bij geadresseerd drukwerk?

A: Deze melding moet op ieder stuk geadresseerd drukwerk staan. Dit staat omschreven in artikel 41 lid 4 van de WBP:

Artikel 41
1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
4. De verantwoordelijke die persoonsgegevens verwerkt voor het in het eerste lid bedoelde doel, draagt zorg dat, indien daartoe rechtstreeks een boodschap aan de betrokkene wordt toegezonden, deze daarbij telkens wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

Dit is een voorbeeld van een dergelijke meldtekst:

“XXX BV verwerkt uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u geen prijs stelt op onze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan XXX, Voorbeeldstraat 1, 1000 AA Amsterdam”

Sales Promotion

Q: Wat zijn de regels m.b.t. het organiseren van een promotioneel kansspel. Is er bijvoorbeeld een vergunning vereist?

A:Er is geen vergunning nodig om een promotioneel kansspel te organiseren. De wetgeving hieromtrent is lastig. De Wet op de Kansspelen wordt momenteel herzien. In principe zijn kansspelen van niet vergunninghouders onder deze Wet verboden. Maar 2006 heeft de regering besloten dat een promotioneel kansspel mag ter promotie van een product en/ of dienst. Omdat er nog geen nieuwe Wet is handhaven zij op de Gedragscode Promotionele Kansspelen, die hieraan specifieke eisen stelt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten kansspelen, namelijk een GROOT promotioneel kansspel en een KLEIN promotioneel kansspel. Hieronder staan de belangrijkste specificaties op een rij:

GROOT Promotioneel Kansspel
„X Mag maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie
„X Moet tijdelijk van aard zijn (duidelijke begin- en eindtijd)
„X Totale prijzenpot mag max. €100.000 zijn
„X Aankoopverplichting mag
„X Indien er communicatiekosten aan de deelneming zijn verbonden mogen deze max €0.60 bedragen per deelname en moeten ze vooraf bekendgemaakt worden.
„X Prijzenpakket moet vooraf bekend gemaakt worden
„X De aanwijzing van de winnaars dient onpartijdig te geschieden ( doen jullie al dmv sweepstake)
„X De uitslag moet binnen 3 maanden na einde actie bekendgemaakt worden
„X Info over uitgekeerde prijzen

Spelvoorwaarden
„X Aanbieder stelt deze op
„X Zorg dat duidelijk is welk product/dienst gepromoot wordt

Minimale vereisten:
„X naw organisator, periode, hoe deelnemen
„X hoogte communicatiekosten
„X aantal/omschrijving prijzen
„X trekking/bekendmaking
„X noodzaak toestemming ouder
„X kansspelbelasting
„X wijze spelvoorwaarden verkrijgbaar
„X klachtenprocedure
„X vermelding ‘in overeenstemming met Gedragscode

KLEIN promotioneel Kansspel
„X Klein promotioneel kansspel indien:
– totale prijzenpakket maximaal €4.500,-
– communicatiekosten één postzegel (brief, 20 gram) of lokaal telefoontarief
„X Aanbieder hoeft geen algemene spelvoorwaarden op te stellen
„X Je kunt een klein promotioneel kansspel in principe onbeperkt inzetten, maar als dit continu gebeurt  zou dit kunnen worden gezien als ontduiking van de Code

Colportage

Q: Heb ik een vergunning nodig voor colportage?

A: Ja. Dit is vastgelegd in de Colportagewet. Onder colportage wordt in deze wet verstaan: huis aan huis verkoop en ook huiskamerverkoop (houseparty’s) en bustochten. Een colportagevergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. Vervolgens dient u rekening te houden met het volgende:

• Maak voorafgaand aan het gesprek duidelijk dat het uw bedoeling is om iets te verkopen.
• Het is verboden om te colporteren bij een consument als u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze niet voldoende draagkracht heeft voor de financiële verplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien.
• U bent verplicht om de overeenkomst die u heeft afgesloten in tweevoud in een schriftelijke akte vast te leggen, die door beide partijen ondertekend wordt, en waarvan ook beide partijen een exemplaar ontvangen. Als u dit niet doet is de overeenkomst niet geldig.
De koper heeft het recht om de colportageovereenkomst binnen 8 dagen te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

Multilevelmarketing

Q: Wat onderscheidt legale multilevelmarketing van illegale piramidespelen?
A: Multilevelmarketing wordt vaak vergeleken met de piramidespelen, maar dit is niet geheel terecht. Het verschil tussen een illegaal piramidespel en een legale Multi-Level Marketing organisatie is het feit dat bij een piramidespel de nadruk ligt op het werven van nieuwe leden, etc. In een legaal MLM systeem, worden er commissies verdiend op de verkoop van producten of de diensten aan een eindgebruiker. Er kan geen geld worden verdiend op alleen maar het “inschrijven” van potentiële distributeurs of consultants. Wel worden er commissies verdient over de omzet van de aangeworven distributeurs of consultants. In tegenstelling tot bij een piramidespel is er bij multilevelmarketing sprake van koop in de zin van artikel 7:1 BW. De afnemer betaalt niet voor deelname, maar voor het product. De afnemers die geen producten willen of kunnen verkopen worden derhalve niet benadeeld.

Hier horen buttons van verschillende sociale media te staan. Je ziet deze niet omdat je hebt aangegeven geen cookies te accepteren. Klik hier om cookies toe te staan voor deze website