Overzicht Privacy Europa

Algemene Privacy Verordening – mei 2016

parlement

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

De Algemene Privacy Verordening is aangenomen in mei 2016 en overal in de EU van toepassing met ingang van 25 mei 2018.